Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Bielice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Artur Wcisło

Artur Wcisło

Wiceprzewodniczący

Okręg: 4, zdobyte głosy: 80, klub: PSL

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-04-21 10:01:34 Przyjęcie porządku obrad XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:15:08 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:18:50 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 12:10:59 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 12:14:00 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego. XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 12:19:20 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 12:21:57 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na terenie gminy Bielice. XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 12:25:20 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 12:58:37 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Bielice ze Związku Gmin Dolnej Odry. XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Bielice XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Bielice XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-06-28 10:02:45 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Bielice XIX sesja Rady Gminy Bielice za
2021-06-28 10:05:46 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XIX sesja Rady Gminy Bielice za
2021-06-28 10:26:56 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania XIX sesja Rady Gminy Bielice za
2021-06-28 10:34:10 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2020r. XIX sesja Rady Gminy Bielice za
2021-06-28 10:55:56 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonana budżetu Gminy Bielice za 2020r. XIX sesja Rady Gminy Bielice za
2021-06-28 11:16:15 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XIX sesja Rady Gminy Bielice za
2021-06-28 11:18:52 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032 XIX sesja Rady Gminy Bielice za
2021-07-02 09:06:39 Przyjęcie porządku obrad XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-07-02 09:34:46 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice wstrzymał się
2021-07-28 09:04:23 Przyjęcie porządku obrad XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-07-28 09:26:55 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice wstrzymał się
2021-07-28 09:33:42 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w środowiskowym domu samopomocy oraz kierowania do niego osób wymagających opieki XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 10:00:44 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Bielice XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 10:01:21 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Bielice XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 10:01:53 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Bielice XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 10:02:38 Przyjęcie porządku obrad XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 11:39:58 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 11:42:21 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 11:48:25 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 10:03:56 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Bielice XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 10:07:29 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 10:59:14 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 11:08:58 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji , sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 11:21:22 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 11:23:04 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice. XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 10:08:16 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Bielice XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:01:13 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:01:57 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:23:49 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:29:29 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:33:38 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:52:23 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:00:58 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2022 roku XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:05:52 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:11:06 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:18:44 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Bielice, gmina Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:21:56 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:25:09 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów, gmina Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:28:42 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Stare Chrapowo i Linie XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:13:33 Wniosek w sprawie nieodczytywania w całości projektów uchwał od punktu 14 do punktu 17 porządku obrad XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:05:35 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:08:33 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:32:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:34:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032 XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:56:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2022 XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:05:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:30:32 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:32:04 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:38:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2022. XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:45:03 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2022 XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:09:04 Zmiany do porządku obrad XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:47:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:50:02 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 10:01:35 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Bielice XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 10:02:24 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 10:43:50 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2022-2024 XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 10:46:45 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Bielice na lata 2022-2023. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 11:00:25 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022r. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 11:11:17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Bielice. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 11:36:43 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 11:39:38 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:03:49 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Bielice XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:04:45 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:29:18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r. XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:32:51 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:35:42 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:38:18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej numerem 98/1 położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:45:06 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XXVIII sesja Rady Gminy Bielice przeciw
2022-05-31 10:55:17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz przystąpienia do Stowarzyszenia XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 10:01:13 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Bielice XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 10:03:44 Wycofanie z porządku obrad punktu 15 "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem 157/3 położonej w obrębie Będgoszcz stanowiącej własność gminy Bielice" XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 10:04:25 Wycofanie z porządku obrad punktu 16 "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz stanowiących własność gminy Bielice" XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 10:05:26 Wprowadzenie w punkcie 15"Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/183/22 Rady Gminy Bielice z dnia 25 lutego 2022 roku i zmianę oznaczenia pozostałych punktów według kolejności od punktu 17, który otrzyma oznaczenie punktu 16, punkt 18 otrzyma oznaczenie punktu 17 XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 10:33:20 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 10:43:35 Rozpatrzenia projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2021r. XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 10:52:50 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bielice za 2021 r. XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 11:18:42 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r. XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 11:22:08 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032 XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 11:36:08 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 11:38:23 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2022 r. XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 11:40:35 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/183/22 Rady Gminy Bielice z dnia 25 lutego 2022 roku XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-06-28 10:06:15 Przyjęcie porządku obrad XXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 10:02:26 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Bielice XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 10:04:05 Zmiana porządku obrad XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 11:11:51 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022r. XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 11:14:17 Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032. XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 11:16:51 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu drogi powiatowej w granicach Gminy Bielice. XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 11:18:53 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Parsów stanowiącej własność gminy Bielice. XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 11:20:41 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 11:28:03 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-09-29 11:27:05 autopoprawka XXXI sesja Rady Gminy Bielice za
2022-10-26 10:27:16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022r. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2022-10-26 10:30:27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032. XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2022-10-26 10:03:18 Przyjęcie porządku obrad XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 10:01:43 Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Bielice XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 10:07:41 Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 10:46:37 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r. XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 10:48:55 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032 XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 10:54:31 Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 11:01:11 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2023 roku XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 11:03:52 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 11:19:47 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r." XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 11:25:25 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach. XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 11:30:57 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 11:36:40 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 11:38:54 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obrębie Swochowo oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 10:06:13 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Bielice XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-11-28 11:32:51 Wniosek formalny o nieodczytywanie uchwał w całości XXXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 10:02:54 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Bielice XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 10:04:11 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 10:31:55 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022r. XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 10:34:27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032 XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 10:41:38 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032 XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 10:56:35 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2023 XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 11:14:33 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 11:45:37 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 517/36 o pow. 1,6542 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Bielice XXXIV sesja Rady Gminy Bielice przeciw
2022-12-21 11:48:41 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2023 XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-12-21 11:54:42 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2023 XXXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2023-01-13 11:03:54 Zmiana porządku obrad XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2023-01-13 11:05:52 Wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku nr 34a położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2023-01-13 11:26:21 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023 r. XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2023-01-13 11:30:25 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032 XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2023-03-31 10:01:15 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Bielice XXXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-03-31 10:03:18 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-03-31 10:41:03 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023r. XXXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-03-31 10:43:47 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032. XXXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-03-31 10:46:30 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice w 2023r. XXXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Bielice. XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Bielice. XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-03-31 Głosowanie nad zmianą porządku obrad - wycofanie pkt. 14 z porządku obrad XXXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Głosowaniem nad przyjęciem porządku obrad XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023r. XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032 XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bielice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg. XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bielice do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Linie, Gmina Bielice XXXVI sesja Rady Gminy Bielice przeciw
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-02-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami 163/2 i 161/6, położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym. XXXVI sesja Rady Gminy Bielice za
2023-05-31 10:01:40 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Bielice XXXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-05-31 10:03:21 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-05-31 10:47:03 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023r XXXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-05-31 10:49:46 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032 XXXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-05-31 10:52:36 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XXXVIII sesja Rady Gminy Bielice wstrzymał się
2023-05-31 11:09:16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność gminy Bielice na rzecz Skarbu Państwa XXXVIII sesja Rady Gminy Bielice wstrzymał się
2023-05-31 11:15:05 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bielice w lokalnej grupie działania Stowarzyszeniu "WIR"-Wiejska Inicjatywa Rozwoju XXXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 14:04:06 Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Bielice XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 14:06:03 Zgłaszanie zmian do porządku obrad XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 15:33:31 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 15:44:29 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 r. XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 16:01:17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bielice za 2022 r. XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 16:06:40 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r. XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 16:09:07 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032 XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 16:16:17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Bielice XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 16:28:55 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 16:30:52 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad niepublicznymi żłobkami na terenie Gminy Bielice XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 16:35:31 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-06-30 16:38:00 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach XXXIX sesja Rady Gminy Bielice za
2023-08-16 10:02:49 Zgłaszanie zmian do porządku XL sesja nadzwyczajna za
2023-08-16 10:11:26 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023 r. XL sesja nadzwyczajna za
2023-08-16 10:14:43 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032 XL sesja nadzwyczajna za
2023-08-16 10:19:07 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku nr 34a położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem XL sesja nadzwyczajna za
2023-08-16 10:28:22 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków XL sesja nadzwyczajna za
2023-08-16 10:33:54 Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach XL sesja nadzwyczajna za
2023-09-28 10:05:34 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 11:57:28 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023r. XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 12:00:21 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032. XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 12:05:31 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bielice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 12:08:04 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad niepublicznymi żłobkami na terenie Gminy Bielice. XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 12:11:28 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021-2025. XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 12:14:03 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 12:16:51 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 12:18:38 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku do rozpoznania organowi właściwemu. XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 12:21:20 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatce na ławnika XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-09-28 10:02:15 Lista obecności XLI sesja Rady Gmny Bielice za
2023-10-30 10:52:59 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023r. XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 10:55:30 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032 XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 11:02:46 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 11:05:45 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2024 roku XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 11:08:18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 11:11:14 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 11:15:40 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 11:43:23 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2024-2027 XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 11:13:01 Wniosek formalny o nieodczytywanie w całości projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice. XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-10-30 10:34:27 Potwierdzenie obecności XLII sesja Rady Gminy Bielice za
2023-11-28 10:01:56 Potwierdzenie obecności XLIII Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 10:40:43 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023r. XLIII Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 10:43:11 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2023-2032. XLIII Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 10:48:40 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych XLIII Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 10:52:04 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Bielice na lata 2024-2027 XLIII Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 10:54:19 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r. XLIII Sesja Rady Gminy za
2023-11-28 10:57:39 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Bielice XLIII Sesja Rady Gminy za
2023-12-28 10:04:52 Potwierdzenie obecności XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 10:36:28 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2023r. XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 10:43:49 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2024-2032. XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 11:01:16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2024r. XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 11:04:44 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” - edycja 2024. XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 11:07:44 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 11:23:48 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 12:08:06 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie Bielice XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 12:10:16 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice do zakończenia VIII kadencji XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2023-12-28 12:14:26 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice do zakończenia VIII kadencji XLIV Sesja Rady Gminy Bielice za
2024-01-31 10:04:00 Potwierdzenie obecności XLV Sesja Rady Gminy Bielice za
2024-01-31 10:07:01 Przyjęcie rozszerzonego porządku obrad XLV Sesja Rady Gminy Bielice za
2024-01-31 10:24:08 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2024r. XLV Sesja Rady Gminy Bielice za
2024-01-31 10:26:51 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2024-2032. XLV Sesja Rady Gminy Bielice za
2024-01-31 10:29:47 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/292/23 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” - edycja 2024 XLV Sesja Rady Gminy Bielice za
2024-01-31 11:08:08 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Linie XLV Sesja Rady Gminy Bielice przeciw
2024-01-31 11:20:15 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLIV/291/23 Rady Gminy Bielice z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2024 XLV Sesja Rady Gminy Bielice za