Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Bielice

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Radosław Pluta

Radosław Pluta

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 31, przynależność: , klub: Młodzi dla Gminy Bielice

Status: powołany - 20.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Społecznych stała Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania komisji ds. społecznych rady Gminy Bielice oraz określania zakresu jej działania. członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-04-21 10:01:34 Przyjęcie porządku obrad XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:15:08 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:18:50 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Bielice XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Bielice XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-05-31 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-07-28 09:04:23 Przyjęcie porządku obrad XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-07-28 09:26:55 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-07-28 09:33:42 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia gminie Pyrzyce zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w środowiskowym domu samopomocy oraz kierowania do niego osób wymagających opieki XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 10:00:44 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Bielice XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 10:01:21 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Bielice XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 10:01:53 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Bielice XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 10:02:38 Przyjęcie porządku obrad XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 11:39:58 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 11:42:21 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-09-07 11:48:25 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania XXII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 10:03:56 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Bielice XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 10:07:29 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 10:59:14 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 11:08:58 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji , sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania. XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 11:21:22 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 11:23:04 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice. XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 10:08:16 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-10-27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy Bielice XXIII sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:01:13 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:01:57 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:23:49 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice wstrzymał się
2021-11-29 10:29:29 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:33:38 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 10:52:23 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice wstrzymał się
2021-11-29 11:00:58 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2022 roku XXIV sesja Rady Gminy Bielice wstrzymał się
2021-11-29 11:05:52 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:11:06 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:18:44 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Bielice, gmina Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:21:56 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:25:09 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów, gmina Bielice XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:28:42 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Stare Chrapowo i Linie XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-11-29 11:13:33 Wniosek w sprawie nieodczytywania w całości projektów uchwał od punktu 14 do punktu 17 porządku obrad XXIV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:05:35 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:08:33 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:32:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:34:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2022-2032 XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:56:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2022 XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:05:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok dla Gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:30:32 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:32:04 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:38:08 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2022. XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:45:03 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2022 XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 10:09:04 Zmiany do porządku obrad XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:47:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/21 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2021-12-29 11:50:02 Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bielice XXV sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 10:01:35 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Bielice XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 10:02:24 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 10:43:50 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2022-2024 XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 10:46:45 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Bielice na lata 2022-2023. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 11:00:25 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022r. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 11:11:17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Bielice. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 11:36:43 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-03-31 11:39:38 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. XXVII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:03:49 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Bielice XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:04:45 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:29:18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2022 r. XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:32:51 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:35:42 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:38:18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej numerem 98/1 położonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za
2022-05-31 10:45:06 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bielice XXVIII sesja Rady Gminy Bielice przeciw
2022-05-31 10:55:17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia "Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza" oraz przystąpienia do Stowarzyszenia XXVIII sesja Rady Gminy Bielice za